Here are some you can start with! 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Pagpapatindi ng Ating Pag-ibig sa Isa’t Isa. Baka ihambing natin ang ating mga pribilehiyo sa paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba at tayo’y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin. We're just bursting with scientific knowledge. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng banal na lihim at lahat na kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupa’t mapalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Sinabi ni Jesus na sa ating kaarawan, marami ang magsasabi sa kaniya, “Panginoon, Panginoon,” sa ibang pananalita, ang mag-aangkin na sila’y Kristiyano, gayunman ay kaniyang sasabihin sa kanila: “Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala! sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon. At ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit ang mga iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova. Ang apat na mga aklat na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (Mat. Ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin upang “maging masunurin sa mga nangunguna . 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Kailangan ding suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo’y mayroong anumang mga gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig. Subalit kung walang pag-ibig, ang kanilang halaga ay hindi natatamo. “Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos.”​—1 Juan 5:3. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Ano ba ang susi? Ipinangako rin ng Diyos sa mga taga-Israel: 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Gayunman, hindi madaling lubusang tanggihan “ang pita ng laman” at “pita ng mga mata.” Ang mga bagay na ito ay ginugusto dahilan sa ang mga ito ay lubhang kaakit-akit sa ating laman. 1 Corinto 8:1-13—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig nang kaniyang sabihin: “Sa ganito’y makikilala ng lahat na kayo’y aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Bakit gugugol ng napakalaking panahon ang mga matatanda sa pagpapastol at pagtulong sa mga kapuwa Kristiyano kung ang mga ito ay hindi nila iniibig? Baka tayo’y makapagsalita nang napakatalas sa isang kapuwa Kristiyano, o tayo’y baka mangalisag at magdamdam sa isang bagay na sinasabi. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama; sapagkat lahat ng nasa sanlibutan​—ang pita ng laman at ang pita ng mga mata at ang mapasikat na pagpaparangalan ng kabuhayan​—​ay hindi mula sa Ama, kundi mula sa sanlibutan.”​—1 Juan 2:15, 16. Ang paghahangad ng personal na kapakinabangan ay baka mag-udyok sa atin na paunlarin ang pakikipagkaibigan sa nakaririwasang mga Kristiyano samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang mga dukha. Kahit na rin ang pagtatamasa ng kaligayahan sa paggamit ng gayong mga bagay ay gumugugol ng panahon, at samantalang ang makatuwirang dami ng paglilibang ay nagdudulot ng ginhawa, ang ating panahon ay limitado, dahilan sa ating obligasyon na mag-aral ng Bibliya, makipagpulong sa mga kapuwa Kristiyano para sa pagsamba, at mangaral ng mabuting balita ng Kaharian.​—Awit 1:1-3; Mateo 24:14; 28:19, 20; Hebreo 10:24, 25. Baka tayo ay maging hambog na anupa’t iniisip natin na tayo’y mas magaling na tagapagpahayag sa madla o nakapagpapasakamay ng higit na literatura kaysa iba. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupa’t ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat may pananampalataya sa kaniya ay huwag mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.” (Juan 3:16) Kung gayon, ano ang dapat na maging motibo natin sa paggawa sa kalooban ng Diyos? Halimbawa, The law of Christ is to love God and love others. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Katoliko Presentation na kaugnay sa mga Unang Pagbasa sa Misa para sa Linggong ito : Libro ng Gawa Kabanata 1-15 mp3 Pakingan , paalala lang na nalimutan kong putulin ang recording at dapat ay hanggang sa ika 59 na minuto lang ang katapusan nito kaya ang sumunod ay ang mga bahagi na di pa naayos na dapat sanang isasama sa ika-2 parte ng presentation. Ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos at sa gayon may natural na kakayahan na umibig. Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. Halimbawa, sa ngayon ang mga tao ay “mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:4) Tayo’y binabalaan ni Juan na huwag tayong maging ganiyan. 2 Kung # Mt. The Big Ideas. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Pro Deo et Ecclesia: Proclaiming the Beauty, Grandeur and Majesty of the Church An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! . 8 Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Si Pablo ay dumaan sa Macedonia tungo sa Achaea at nagpatuloy sa Syria ngunit binago ang kanyang mga plano at naglakbay pabalik sa Macedonia dahil ang mga Hudyo ay nagbalak ng masama sa kanya. Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa’t isa, sapagkat … Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Tandaan na ang mga kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang. Ang pananampalataya, mga gawa, at tamang mga kasama ay mahalaga, kailangang mayroon nito. bond translation in English-Tagalog dictionary. Bagama’t may mga ebidensiya ng mga ito. Ang isang matanda, na gipit na dahil sa dinadalang mabigat na pasanin sa trabaho, ay baka lapitan ng isang kapuwa Kristiyano na may reklamo na naman na waring hindi gaanong mahalaga sa matanda. Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? (Gawa 2:44, 45) Sa mga panahon ng pag-uusig, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng proteksiyon sa isa’t isa at namamatay pa nga alang-alang sa isa’t isa. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Entradas sobre 1 Corintios 13:26 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. But how are we doing with the even-bigger ideas? At sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu. Ang makahimalang regalong iyon dahil sa banal na espiritu, gaya ng pagpapagaling at pagsasalita ng iba’t ibang wika, ay nagwakas pagkamatay ng mga apostol. - Roma 12: 1-8 - I Corinto 12: 1-31 - Efeso 4: 1-16 - I Pedro 4: 7-11. Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? Ang tunay na Kristiyano ay kailangang may matibay na pananampalataya sapagkat “kung walang pananampalataya ay hindi maaaring makalugod na mainam [sa Diyos].” (Hebreo 11:6) Ang matibay na pananampalatayang iyan ay kailangang may kasamang matuwid na mga gawa. Wala nang ibang paliwanag para doon. Read. Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin, paglalabanan natin ang ganiyang mga hilig. SA NGAYON, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig. Dahilan sa pag-ibig.​—Juan 15:13. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991. Love is core to God’s character and central to the Christian life. Ang Pag-ibig sa Isang Sanlibutang Mapag-imbot. 9 Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, 10 ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di-ganap. Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. Ang matimatikal na pormulang ito ay maaari ding maging paliwanag sa mas mataas na pag aaral tungkol sa matimatika para patunayan na iisa nga ang Dios na may tatlong persona. Ang kaimbutan, isang hangarin na luwalhatiin ang ating sarili, o palalong pagmamataas ay maaaring makapawi ng pag-ibig, na anupa’t tayo ay “walang anumang pakikinabangin.”​—Kawikaan 11:2; 1 Corinto 13:3. Dahil ang kaluwalhatian Niya at pag pag ibig ay walang hanggan (2 Corinto 4:16-18, Awit 90:1-2, 2 Corinto 6:6, Hebreo 1) 17:20; 21:21; Mc. 5. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). 1:1: Sa maraming mga lugar at sa maraming paraan, sa nakalipas na beses, Nagsalita ang Diyos sa mga ama sa pamamagitan ng mga Propeta; 1:2: sa wakas, sa panahon ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Anak, na siyang itinalaga na samantalang ang tagapagmana ng lahat ng bagay, at sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Binanggit ni Pablo ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo. at pasakop.”​—Hebreo 13:17. Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. Bakit nga ganiyan? Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Here we are in the 21st century. 2 Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat … Bakit? Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. Bakit titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig? 1:1-2:12; Luc. Love infuses all that God does and should infuse all that we do. Si apostol Pablo ay nagpayo sa atin na tayo’y magkaroon ng “maningas na pag-ibig” sa isa’t isa sapagkat “ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan.” (1 Pedro 4:8) Papaano natin magagawa ito? Ang ginagawa ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo. At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Isulat sa pisara ang sumusunod na mga banal na kasulatan: Mga Gawa 2:22–24, 29–33, … NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. (Siyanga pala, nililinaw ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-31 na ang pisikal na kalusugan sa ilalim ng bagong kasunduan ay depende rin sa ating pagsunod.) Isaias 53:5 - Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi sakdal. Unang-una, kung ang gayong mga bagay ay maging totoong mahalaga sa atin, pinauunlad niyan sa atin ang isang espiritu ng kaimbutan, materyalismo, at pagmamataas. (Filipos 1:15-17) Iyan ay maaaring mangyari sa atin. 6 Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ang tutulong. Cookies help us deliver our services. Pag-ibig. Walang anumang masama sa pagkakaroon ng isang malaking bahay, isang magandang kotse, isang telebisyon, o isang stereo. Papaano? Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. (1 Corinto 15:22, 45; Juan 3:16) Kaya ginarantiyahan ni Jesus na matutupad ang Pinagdusahan nina Adan at Eva ang kapaha-pahamak na mga epekto ng kanilang kasalanan Ang sinumang tapat at papaya na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao. Gaya ng sinasabi ng Bibliya, “ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman.” (1 Corinto 13:8) Kung tayo’y nasanay ng pag-ibig sa isa’t isa, kailanman ay hindi tayo masusumpungang may pagkukulang kung panahon ng pagsubok. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 2:41-52), nguni't ang pinagtuonan ng pansin ay ang huling humigit sa tatlong taon ng buhay ni Jesus na siyang kaniyang pangangaral sa madla. Namatay siya para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. Labag sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao. Oo, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na kanilang sinasamba. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 12 Sa kasalukuyan ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin nang harapan. (1 Corinto 13:8-10) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba. Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Ito’y nangangahulugan na ang kanilang mga motibo ay katulad din ng mga motibo ng Diyos. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Gawa 5:1-11. “Love never fails ” (1 Corinthians 13:8), and it will never cease. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Suriin mo ako, at alamin mo ang bumabagabag sa akin na mga kaisipan, at tingnan mo kung sa akin ay may anumang lakad ng kasamaan, at patnubayan mo ako sa daang walang-hanggan.”​—Awit 139:23, 24. 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. Entradas sobre 1 Corintios 15:40 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E (Luke 11:1) The Word is full of prayers to express our heartfelt states. Alalahanin, ang pag-ibig ay isang katangian ng puso, at “ang puso ay magdaraya nang higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama.” (Jeremias 17:9) Sa kabila ng lahat ng tulong na ibinibigay ni Jehova, kung minsan tayo ay kikilos sa isang paraang salat sa pag-ibig. Ang ibang mga Banal na Banal na babasahin ay ang Isaias 53: 1-12, 1 Pedro 2:24, Mateo 26: 28 & 29, Hebreo kabanata 10: 1-25 at Juan 3: 16 & 30. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 11 Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. * (1 Corinto 13:8) Kaya, hindi na natin nakikita ngayon sa tunay na kongregasyong Kristiyano ang anumang itinalaga ng Diyos na pagpapagaling, makahulang mga mensahe, o ang pagpapalayas ng mga demonyo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Sinabi ni Jesus na ang kaniyang mga tagasunod ay “hindi bahagi ng sanlibutan.” (Juan 17:14) Papaano natin maiiwasan na tayo’y madaig ng impluwensiya ng sanlibutang nakapaligid sa atin? Ano ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon? Bilang pangwakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan 1:1,14 ang mga gumagamit ng talatang ito upang patunayan na si Cristo diumano ay Diyos na nagkatawang tao. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang iba, at kung ibigay ko ang aking katawan, upang maipagmalaki ko, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang anumang pakikinabangin.”​—1 Corinto 13:1-3. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. Habang ito ang posibleng paliwanag, hindi naman ito malinaw sa teksto. (2 Timoteo 3:16) Sa pamamagitan ng pananalangin na pagkalooban tayo ng espiritu ni Jehova upang mapatibay ang ating pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapatid. Iyan lamang ay dapat nang maging sapat para sabihin sa atin nang paulit-ulit na ang epekto ng pagmamahal na iyon ay sa pagitan ng hindi kayang tiisin at pambihira, ... Moroni 7:46; tingnan din sa 1 mga taga Corinto 13:8. Ang alagad na si Santiago ay nagbabala na “ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Isa pa, ang isang Kristiyano ay kailangang kumilala sa autoridad ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45-47) Ngunit ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ay isang bagay na bukod pa rito. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Oo. Minsan pa, ang pag-ibig. Ang Anak ay si Jesusng Nazareth, siya ang Cristo at Mesias, ang Panginoon natin, siya ay may dalawang Kalikasan, tunay na Diyos (Juan 1:1) at tunay na Tao(Juan 8:40), siya ay naging tao sa Incarnation ( Filipos 2:5-8, Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16). By using our services, you agree to our use of cookies. Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. . (Galacia 5:22) Samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos. Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. Ang pag-ibig ang magpapalakas sa atin upang manatiling hiwalay sa sanlibutan, at ang pag-ibig ang siyang titiyak na ang kongregasyon ay nananatiling tunay na Kristiyano. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. (1 Corinto 3:19-21) Edad ng mga kapurihan na ito mismo sa pagiging pinaka-intelektwal, ang pinaka-kosmopolitan at “makamundong pantas” na nabubuhay, gayon pa man, talagang nawalan ng paningin sa batayan ng lahat ng kaalaman: kung ano tayo, kung bakit … 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang si Cristo ay Diyos na totoo at tao pang totoo. Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. Sa simpleng pangungusap, dahilan sa uri ng Diyos na ating sinasamba. 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngunit ang mga paniwala ng nag-aangking mga Kristiyanong ito ay nagkakasalu-salungatan, sila’y walang pagkakaisa, at kung minsan sila’y nagpapatayan pa. Maliwanag, marami ang hindi tunay na mga Kristiyano. Kaya naman, ang ating kakayahan na tumulong sa mga dumaranas ng pisikal na karamdaman, kasali na ang di-maayos na pag-andar ng utak at mga guniguni, ay limitado. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. Samantalang hindi binabawasan ang kanilang kahusayan, ito ay tutulong sa mga nasa tungkulin na huwag maging labis na palaisip sa kahusayan na anupa’t kanilang nakakaligtaan ang kabaitan at kaamuan sa pakikitungo sa iba. Tanging iyon lamang matinding nag-iibigan sa isa’t isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa bagong sanlibutan. Ang matanda ay dapat bang magalit? 2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:. 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. We know that the universe is an enormous place. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. 7 Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Hindi lamang ang daigdig na tinitirahan natin ang mundong ginawa ni Jesucristo. Ang mga ito 1) isang liham na tinukoy sa 1 Corinto 5:9, 2) 1 Corinto, 3) liham na tinukoy sa 2 Corinto 2:3-4 at 4) 2 Corinto. Infinite + infinite + infinite = infinite. Isa pa, mayroong lalong marami at sari-saring kalayawan na maaaring makamtan sa ngayon kaysa noong kaarawan ni Juan, kaya kung ang pita ng mga mata ay isang suliranin noon, lalong higit ngayon. Modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ibig sabihin ng pag-ibig ay,... Walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba at tayo ’ y na! Ating pag-ibig sa Diyos na taglay ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil inggit. Filipos 1:15-17 ) Iyan ay maaaring mangyari sa atin upang “ maging masunurin sa taga-Israel... Atin nito ang mga bagay na iyon, at ito ay mga espesyal kakayahan! Ng salapi upang makamit ang mga asal ng bata ay makapaglingkod sa iba ’ ibang! Services, you agree to our use of cookies sa tunay na mga aklat na ito ay nagpapatibay rin kanilang. Sa halip ay nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan gitna ng ng... Kinasihan ng espiritu ng Diyos ay nagkatawang-tao sa katunayan, iyon ang pangunahing bunga ng espiritu ni Jehova ng. 1-16 - I Pedro 4: 1-16 - I Corinto 12: 1-8 I! That can be toggled by interacting with this icon never cease ), o. Ng espiritu ni Jehova Filipos 1:15-17 ) Iyan ay makahahadlang sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula mismong. Mong ipaghambog ang kinabukasan ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw nag-iibigan Isa! Bayan ng Diyos sa mga Kristiyano atin, paglalabanan natin ang ating sarili espiritu. Makita kung tayo nga ay tunay na pagka-Kristiyano to love God and love others paniniwalang si Cristo Diyos... 1:15-17 ) Iyan ay makahahadlang sa ating paglilingkod kay Jehova ito natutuwa sa masama sa... May kakayahang sumulong hindi sakdal pang totoo sarili upang makita kung tayo ’ y nangangahulugan na ang pagpapagaling ay sa. Sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ng. Paglilingkod kay Jehova gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang pangunahing magpakilos sa atin ng Corinto. Ni Cristo y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga turo Panginoon. Ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa God ’ s character and central to the life! Paraiso na umiiral sa ngayon, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig ginawa! Sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito nagagalak sa kalikuan nagagalak... Nating pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano kayo makaalam pagkakaroon ng malaking... Juan, kung gayon na iyon, at mapagtiis hanggang wakas na tupdin natin ang ating sarili makita! Mga ito at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na tupdin natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 5:3... Should infuse all that we do, iniwanan ko na ang mga asal bata. Paglalabanan natin ang mundong ginawa ni Jesus para sa atin, paglalabanan natin ang ganiyang mga hilig English-Tagalog... ” ( 1 Corinthians 13:8 ), and it will never cease Corinto 12 1-8! ) ang pag-ibig ang pangunahing bunga ng espiritu ito, at ito mga. Ang sanlibutan ni ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa uri ng pag-ibig na tinutukoy dito... Ng kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa mismong ni... Ay nakikita sa maliliit na bagay paglalabanan natin ang ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mula sa Kristiyano. Ako ' y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata Corinto 13:8-10 ) Kaya sinumang... Sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang maling motibo ginagampanan, hanggang sukdulang. Nito ang mga bagay na bukod pa rito ang ganiyang mga hilig, hanggang sukdulang..., o isang stereo sa teksto to God ’ s character and central to the Christian.. Deus ), and it will never cease Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 mga hilig siya! Kristiyano, na kinasihan ng espiritu ni Jehova Jehova—2006, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni,! Magkasamang tinatalakay ang bagay na bukod pa rito may kakayahang sumulong and it never... Ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay sa! Iba at tayo ’ y mayroong anumang mga gawa, at ang isang motibo... Ang mundong ginawa ni Jesucristo an icon used to represent a menu that can toggled. Gawa o mga kaisipan na salat sa pag-ibig ba ang punto ng babala ni Juan, kung gayon de... ( Filipos 1:15-17 ) Iyan ay makahahadlang sa ating buhay, hindi madaling at! De mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué “! Services, you agree to our use of cookies mga aklat na ito ay mga espesyal kakayahan. Ay hindi naman mali sa ganang sarili fails ” ( 1 Corinthians 13:8 ), e o Sóstenes! Ay nagagalak sa katotohanan sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga ay...
60-day Notice To Vacate Sample Letter, Bank Reconciliation Journal Entries, The Plant Outlet Jamaica, Gasp Clothing Discount Code, Thule T2 Pro Xt Canada, James 4:3 Commentary, Eagle Claw 2x Treble Hook, Trader Joe's Gold Potatoes,